Regulamin Organizacji Uczelnianej

Poznań, 14 marca 2017 r.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Skróty Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyto następującego określenia:

PP – należy przez to rozumieć Politechnikę Poznańską;

OU – należy przez to rozumieć Organizację Uczelnianą Niezależnego Zrzeszenia Studentów Politechniki Poznańskiej;

NZS – należy przez to rozumieć Niezależne Zrzeszenie Studentów;

NZS PP – należy przez to rozumieć Niezależne Zrzeszenie Studentów Politechniki Poznańskiej;

ZOU – należy przez to rozumieć Zarząd Organizacji Uczelnianej Niezależnego Zrzeszenia Studentów Politechniki Poznańskiej;

UKR – należy przez to rozumieć Uczelnianą Komisję Rewizyjną Niezależnego Zrzeszenia Studentów Politechniki Poznańskiej; Regulamin – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin OU;

Statut NZS – należy przez to rozumieć Statut Niezależnego Zrzeszenia Studentów z dnia 15 października 2011 r.; WZC – należy przez to rozumieć Walne Zebranie Członków;

NWZC – należy przez to rozumieć Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków;

KKR – należy przez to rozumieć Krajową Komisję Rewizyjną;

KK – należy przez to rozumieć Komisję Krajową w rozumieniu Statutu NZS;

ZK – należy przez to rozumieć to Zarząd Krajowy w rozumieniu Statutu NZS;

KZD – należy przez to rozumieć Krajowy Zjazd Delegatów w rozumieniu Statutu NZS;

NKZD – należy przez to rozumieć Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów w rozumieniu Statutu NZS;

§ 2

Organizacja 1. OU działa w oparciu o Statut NZS, Regulamin NZS PP, uchwały władz NZS PP oraz uchwały władz krajowych NZS. 2. OU nie ma osobowości prawnej.

 

Rozdział II

Przynależność do OU

§ 3

Prawa członka OU

1. Członkom NZS PP poza prawami określonymi w Statucie NZS przysługują następujące prawa:

a) nieskrępowanego, zgodnego ze Statutem NZS, dysponowania swoim głosem podczas wyborów;

b) bycia na bieżąco informowanym o wszelakich formach działalności NZS i brania w nich udziału, w tym prawo dostępu do grup mailingowych: OU, konkretnych projektów i biur, do których należy członek;

c) konstruktywnego krytykowania działalności NZS w każdej dziedzinie;

d) osobistego składania wyjaśnień podczas omawiania we władzach NZS spraw dotyczących osoby członka;

e) dostępu do Regulaminu OU i Statutu NZS;

f) udziału w projektach OU;

g) startowania w konkursach na koordynatorów projektów, pełnomocników zarządu i do ZOU;

h) bycia członkiem biur uczelnianych.

§ 4

Obowiązki członka OU

1. Członkowie NZS zobowiązani są w szczególności:

a) do przestrzegania postanowień Statutu NZS, Regulaminu OU i uchwał władz NZS;

b) w podejmowanych działaniach kierować się troską o rozwój organizacji i jej członków i sympatyków, w szczególności nie narażać organizacji na uczestnictwo w wydarzeniach mogących zaszkodzić jej dobremu imieniu lub niezależności;

c) aktywnie włączać się w działalność NZS;

d) być członkiem co najmniej jednej grupy projektowej bądź biura NZS PP w każdym semestrze;

e) udzielać pomocy poszczególnym organom NZS w wykonywaniu ich zadań statutowych;

f) uczestniczyć w Posiedzeniach Zarządu, jeżeli spotkania te dotyczą danego Członka i władze OU zawnioskowały o jego obecność;

g) uczestniczyć w WZC oraz posiedzeniach władz Statutowych NZS, do których został wybrany;

h) na wniosek władz NZS PP przedstawić wyjaśnienia dotyczące prowadzonej działalności, w szczególności dotyczących prac w poszczególnych organach NZS; i) nie wchodzić w zakres kompetencji władz OU oraz koordynatorów określonych Statutem NZS, Regulaminem OU bądź uchwale ZOU;

j) nie zaciągać w imieniu OU żadnych zobowiązań wobec członków, sympatyków, Alumnów czy Członków Honorowych NZS PP, innych OU NZS, Organizacji Regionalnych NZS, KK, ZK, KKR oraz PP, w tym jego jednostki organizacyjnej, jak i wobec innych podmiotów zewnętrznych względem OU.

§ 5

Prawa sympatyka OU

1. Sympatykowi NZS PP przysługują następujące prawa:

a) dostęp do Regulaminu OU oraz Statutu NZS,

b) bycia informowanym o bieżących sprawach NZS,

c) udziału w projektach OU,

d) bycia członkiem biura uczelnianego,

e) dostępu do grup mailingowych OU, konkretnych projektów i biur, do których należy sympatyk,

f) startowania w konkursach na koordynatorów projektów,

g) osobistego składania wyjaśnień podczas omawiania we władzach NZS spraw dotyczących osoby sympatyka.

2. Zarząd OU może na drodze odpowiedniej uchwały przyjąć w poczet członków sympatyka OU, który należycie przestrzega swoich obowiązków.

§ 6

Obowiązki sympatyka OU 1. Sympatycy NZS zobowiązani są w szczególności:

a) przestrzegania postanowień Statutu NZS, Regulaminu OU i uchwał władz NZS;

b) w podejmowanych działaniach kierować się troską o rozwój organizacji, jej członków i sympatyków, w szczególności nie narażać organizacji na uczestnictwo w wydarzeniach mogących zaszkodzić jej dobremu imieniu lub niezależności;

c) aktywnie włączać się w działalność NZS;

d) być członkiem co najmniej jednej grupy projektowej bądź biura NZS PP w każdym semestrze;

e) na wniosek władz NZS PP przedstawić wyjaśnienia dotyczące prowadzonej działalności, w szczególności dotyczącej prac w poszczególnych organach NZS;

f) nie wchodzić w zakres kompetencji władz OU oraz koordynatorów określonych Statutem NZS, Regulaminem OU bądź uchwale ZOU;

g) nie zaciągać w imieniu OU żadnych zobowiązań wobec członków, sympatyków, Alumnów czy Członków Honorowych NZS PP, innych OU NZS, Organizacji Regionalnych NZS, KK, ZK, KKR oraz PP, w tym jego jednostki organizacyjnej, jak i wobec innych podmiotów zewnętrznych względem OU.

§ 7

Zawieszenie i utrata członkostwa OU

1. Zarząd może na wniosek Członka OU lub z własnej inicjatywy za zgodą tego członka OU zawiesić jego członkostwo:

a) z powodu długotrwałego wyjazdu,

b) z przyczyn długotrwałych problemów zdrowotnych,

c) z innego ważnego powodu wskazanego we wniosku członka OU.

2. Zawieszenie członkostwa oznacza zawieszenie w prawach członka określonych w § 15 ust. 2 pkt. 1-6 Statutu NZS i § 3 Regulaminu OU oraz obowiązkach określonych § 15 ust. 1 Statutu NZS i § 4 Regulaminu OU.

3. Utrata członkostwa następuje w sytuacjach przewidzianych w § 14 Statutu NZS.

4. Władzami NZS uprawnionymi do pozbawienia członkostwa są UKR i ZOU.

5. UKR ma prawo podjąć uchwałę o pozbawieniu członkostwa w przypadku nieprzestrzegania Statutu NZS i § 4 ust. 1 pkt. c i d, po przeprowadzeniu postępowania dyscyplinarnego wszczętego na wniosek ZOU lub z inicjatywy 5 członków OU.

6. ZOU ma obowiązek powiadomić członka o jego skreśleniu bądź wykluczeniu nie później niż 7 dni od daty podjęcia uchwały.

7. Od uchwały określonej w § 7 ust. 5 przysługuje odwołanie się do UKR lub KKR w ciągu 14 dni od podjęcia uchwały.

§ 8

Alumni OU

1. Byłym członkom NZS PP może zostać przyznany status Alumna.

2. Status Alumna nadaje ZOU na drodze uchwały.

§ 9

Członkowie Honorowi OU

1. Członkiem Honorowym NZS PP może zostać osoba szczególnie zasłużona dla NZS PP lub NZS.

2. Wniosek o nadanie Członkostwa Honorowego NZS PP może zostać złożony przez ¼ członków NZS PP do ZOU lub przez ZOU.

3. Nadanie Członkostwa Honorowego następuje na najbliższym WZC bądź NWZC poprzez przegłosowanie wniosku przez ¾ uprawnionych do głosowania.

 

Rozdział III

Koordynator projektu

§ 10

Przepisy ogólne

1. Koordynator projektu stoi na czele grupy projektowej.

2. Koordynatorem projektu może zostać członek OU bądź sympatyk OU wybierany na drodze konkursu bądź też przez nominację ZOU.

3. W konkursie mogą brać udział wszyscy członkowie OU i sympatycy OU.

4. W przypadku konkursu ZOU wraz z pełnomocnikami Zarządu ogłasza go na grupie mailingowej bądź na spotkaniu członków przynajmniej 7 dni przed planowanym rozstrzygnięciem.

5. W przypadkach niezależnych od ZOU i pełnomocników Zarządu termin może być krótszy.

6. Właściwy członek Zarządu OU bądź Pełnomocnik ds. Projektów ogłasza na grupie mailingowej rozstrzygnięcie konkursu bądź nominację na koordynatora w ciągu 7 dni od jego wyboru.

§ 11

Obowiązki koordynatora projektu

1. Koordynator projektu ma obowiązek:

a) sumiennego wypełniania obowiązków,

b) bieżącego informowania ZOU o postępach pracy,

c) dbania o rzetelne i kompletne wypełnianie obowiązków wynikających z podpisanych umów między NZS PP bądź NZS a partnerem umowy,

d) wypełnienia karty projektu i udostępnienia jej na grupie mailingowej NZS PP,

e) stworzenia grupy projektowej i dzielenia się swoimi obowiązkami z jej członkami,

f) sporządzenia raportu i uczestniczenia w ewaluacji po zakończeniu projektu,

g) przedstawienia sprawozdania z wykonania projektu na wyznaczonym przez Zarząd i pełnomocników Zarządu spotkaniu OU, nie później niż po 30 dniach od zakończenia projektu.

§ 12

Odwołanie koordynatora

1. W przypadku nienależytego wypełniania swoich obowiązków przez koordynatora ZOU ma prawo go odwołać na drodze uchwały zawierającej uzasadnienie decyzji.

2. Od uchwały ZOU o odwołaniu koordynatora przysługuje prawo odwołania się do UKR w ciągu 14 dni od jej otrzymania.

3. W przypadku odwołania bądź rezygnacji koordynatora z jego funkcji, Zarząd ma prawo powołać nowego koordynatora.

 

Rozdział IV

Pełnomocnicy Zarządu Organizacji Uczelnianej

§ 13

Tryb wyboru

1. Pełnomocnikiem ZOU może zostać członek OU, wybierany przez ZOU na drodze konkursu.

2. W konkursie mogą brać udział wszyscy członkowie OU.

3. Konkurs rozpisuje Zarząd OU podając obowiązki związane z funkcją.

4. ZOU wybiera pełnomocnika Zarządu OU na drodze głosowania podczas posiedzenia Zarządu.

5. Zarząd OU ma obowiązek poinformować członków OU o rozstrzygnięciu konkursu w ciągu 7 dni od podjęcia uchwały przez ZOU.

§ 14

Kompetencje pełnomocnika Zarządu

1. Do kompetencji Pełnomocnika należy:

a) realizacja bieżących planów OU,

b) reprezentowanie OU i działanie w jej imieniu,

c) utrzymywanie stałego kontaktu z Zarządem Krajowym NZS,

d) uczestniczenie w Posiedzeniach Zarządu,

e) w przypadku, kiedy pełnomocnik Zarządu stoi na czele biura, ma obowiązek zwoływania posiedzeń członków biura co najmniej raz na kwartał.

2. Pełnomocnik Zarządu ma prawo stać na czele biura NZS PP oraz kierować jego pracami.

§ 15

Status pełnomocnika

1. Pełnomocnik Zarządu jest powoływany przez ZOU na drodze uchwały.

2. Obowiązki pełnomocnika zostają określone w formie uchwały o podziale obowiązków zarządu i pełnomocników ZOU, która jest sporządzona w porozumieniu z pełnomocnikiem.

3. W sytuacji rażącego niewywiązywania się przez pełnomocnika Zarządu z obowiązków ZOU może go odwołać na drodze uchwały zawierającej uzasadnienie.

4. Od uchwały ZOU o odwołaniu pełnomocnika Zarządu przysługuje prawo odwołania się do UKR w ciągu 14 dni od jej otrzymania. 5. W przypadku odwołania bądź rezygnacji pełnomocnika Zarządu z jego funkcji, Zarząd ma prawo powołać nowego Pełnomocnika Zarządu.

 

Rozdział V

Władze Organizacji Uczelnianej

§ 16

Spis władz OU

1. Władze NZS PP:

a) WZC,

b) NWZC,

c) Zarząd OU,

d) UKR.

§ 17

Sprawy organizacyjne

1. OU zobowiązane jest przeprowadzić WZC oraz dokonać wyboru nowych władz w terminie od 1 do 23 maja każdego roku.

2. Kworum niezbędne do rozpoczęcia obrad każdego z organów OU wynosi ½ jego członków uprawnionych do głosowania, z wyjątkiem WZC i NWZC obradujących w drugim terminie.

3. W przypadku wykluczenia lub ustąpienia w czasie kadencji członków władz, władzom tym przysługuje prawo kooptacji, z tym, że liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć ⅓ liczby członków pochodzących z wyboru.

4. Decyzje w sprawach personalnych rozstrzygane przez władze OU podejmowane są w głosowaniu tajnym.

5. Prowadzący obrady każdego z organów władz OU może zwrócić uwagę członkowi lub osobie zaproszonej, która w wystąpieniu swoim odbiega od przedmiotu obrad lub uniemożliwia ich prowadzenie, przywołaniem „do rzeczy”. Po dwukrotnym przywołaniu mówcy „do rzeczy” prowadzący obrad może odebrać mu głos.

6. Prowadzący obrad ma prawo podjąć decyzję o wykluczeniu z posiedzenia członka lub osoby zaproszonej, która uniemożliwia prowadzenie obrad oraz została już upomniana. Osoba wykluczona z posiedzenia jest zobowiązana natychmiast opuścić salę, w której odbywa się posiedzenie.

§ 18

Odwołanie Przewodniczącego ZOU i członków

1. W przypadku rażącego naruszania postanowień Statutu, Regulaminu lub nieuzasadnionego niewypełniania obowiązków przez członka Zarządu OU, na wniosek ZK, KKR, Zarządu OU, UKR lub ⅓ członków OU, Zarząd OU zwołuje NWZC w celu odwołania Przewodniczącego Zarządu OU, członka Zarządu OU lub członka UKR.

2. Do obrad NWZC w przedmiocie odwołania Przewodniczącego Zarządu OU, Członka Zarządu OU lub Członka UKR stosuje się odpowiednio przepisy Statutu NZS lub Regulaminu z tym zastrzeżeniem, że większość wymagana wynosi ⅔ ważnie oddanych głosów.

3. W przypadku odwołania Przewodniczącego Zarządu OU do czasu wyboru nowego Przewodniczącego podczas NWZC jego funkcję pełni Sekretarz.

4. Przewodniczący Zarządu OU może złożyć rezygnację z pełnionej funkcji na spotkaniu ogólnym OU, równocześnie składając na ręce UKR pisemną i uzasadnioną rezygnację z pełnienia funkcji Przewodniczącego Zarządu OU. w takim przypadku odpowiednio stosuje się przepisy ust. 3.

 

Rozdział VI

Walne Zebranie Członków

§ 19

Walne Zebranie Członków

1. Walne Zebranie Członków stanowi najwyższą władzę OU.

2. Do kompetencji WZC należy:

a) uchwalanie regulaminów i praw obowiązujących w OU,

b) wybór Przewodniczącego ZOU,

c) wybór członków ZOU,

d) wybór członków UKR,

e) udzielanie absolutorium ZOU,

f) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu się OU,

g) nadawanie tytułu Honorowego Członka OU,

h) wybory delegatów na KZD i NKZD.

3. O terminie i miejscu zebrania oraz porządku obrad WZC ZOU ma obowiązek zawiadomić wszystkich członków OU oraz ZK co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia obrad.

4. ZOU może w uchwale zwołującej posiedzenie WZC wyznaczyć drugi termin obrad na wypadek nie osiągnięcia kworum w pierwszym terminie. Drugi termin może być wyznaczony najwcześniej pół godziny po pierwszym. w drugim terminie kworum nie obowiązuje.

§ 20

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków

1. ZOU, w razie nagłej potrzeby, może zwołać NWZC z własnej inicjatywy, obowiązana jest także zwołać je na wniosek ZK, KK, UKR lub, co najmniej ⅓ członków OU, a także w przypadku wystąpienia z OU, wykluczenia, śmierci lub ustąpienia Przewodniczącego ZOU.

2. NWZC, ZOU obowiązana jest zwołać przynajmniej na 14 dni przed jego terminem.

3. ZOU obowiązana jest zwołać NWZC w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od wpłynięcia wniosku o jego zwołanie.

§ 21

1. O terminie, miejscu zebrania, propozycjach porządku obrad WZC lub NWZC, ZOU ma obowiązek poinformować wszystkich członków OU oraz ZK na co najmniej 7 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.

2. Przez poinformowanie wszystkich Członków OU rozumie się przesłanie informacji o terminie i miejscu spotkania za pomocą kanałów komunikacji używanych przez OU.

3. ZOU przekazuje Sekretarzowi Generalnemu ZK treść uchwały zwołującej WZC listem poleconym i pocztą elektroniczną.

§ 22

1. W obradach WZC oraz NWZC, obradujących w pierwszym terminie kworum stanowi, co najmniej połowa członków OU uprawnionych do głosowania.

2. W jednostce, w której nie dokonano w przewidzianym czasie wyborów nowych władz lub mimo zwołania wyborów nie zostały one wyłonione, wybory przeprowadza Zarząd Komisaryczny nie wcześniej niż 14 dni i nie później niż 30 dni od czasu jego powołania przez ZK.

§ 23

1. WZC i NWZC wyraża swoją wolę w formie uchwał.

2. WZC oraz NWZC otwiera Przewodniczący ZOU NZS lub, jeśli jest to niemożliwe kolejno Sekretarz, Wiceprzewodniczący ds. Finansów.

3. Program WZC powinien obejmować w kolejności:

a) wybór prowadzącego obrady,

b) przyjęcie porządku obrad,

c) wybór protokolanta,

d) wybór komisji skrutacyjnej,

e) sprawozdanie Przewodniczącego z działalności OU,

f) sprawozdanie Wiceprzewodniczącego ds. finansów,

g) sprawozdanie z działalności UKR oraz stanowisko UKR w sprawie absolutorium dla ZOU,

h) głosowanie nad absolutorium dla ustępującej ZOU – wniosek o udzielenie bądźnieudzielenie absolutorium zgłasza UKR,

i) wybór Przewodniczącego ZOU,

j) wybór pozostałych członków ZOU,

k) wybór członków UKR,

l) wybór Delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów,

4. Proponowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków ustala ZOU na podstawie wniosku o jego zwołanie. Nadzwyczajne WZC rozpatruje jedynie sprawy, dla których zostało zwołane.

§ 24

1. Prowadzący WZC lub NWZC ustala ostateczną treść wniosków głosowanych przez Walne Zebranie, ma prawo nie przyjąć wniosku formalnego, jeśli w danej sprawie zgłoszono wcześniej wniosek wykluczający.

2. W czasie Walnego Zebrania Członków dana sprawa może być głosowana tylko raz.

3. Prowadzący obrady czuwa nad prawidłowością ich przebiegu. Jeśli uzna, że porządek obrad a w szczególności głosowania zostały naruszone, może zarządzić przerwę w obradach podając czas i miejsce ich wznowienia. Po zarządzeniu przerwy obowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zarząd Krajowy oraz Krajową Komisję Rewizyjną o zaistniałej sytuacji.

 

Rozdział VII

Zarząd Organizacji Uczelnianej

§ 25

Postanowienia ogólne

1. Zarząd OU jest organem wykonawczym OU.

2. ZOU liczy przynajmniej 3 Członków, w tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego ds. Finansowych i Sekretarza.

3. Jeden Członek ZOU może pełnić jedną funkcję.

4. Nie można łączyć Członkostwa w ZOU i UKR.

5. ZOU podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. w przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” przeprowadza się powtórne głosowanie. Jeśli wniosek nadal pozostaje nierozstrzygnięty – decyduje glos Przewodniczącego ZOU.

6. Zarząd OU szczegółowo określa podział swoich obowiązków w formie uchwały Podział Obowiązków Zarządu i Pełnomocników Zarządu NZS PP.

§ 26

Kompetencje ZOU

1. Szczegółowy podział kompetencji ustala Zarząd Organizacji Uczelniany w formie uchwały na pierwszym posiedzeniu.

2. Jeżeli OU posiada osobowość prawną, do reprezentowania OU w obrocie prawnym, a w szczególności do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu OU, upoważnionych jest łącznie dwóch członków ZOU wyznaczonych stosowną uchwałą.

3. Uchwałę, o której mowa w ust. 6, ZOU zobowiązana jest podjąć na pierwszym posiedzeniu.

§ 27

Zebrania ZOU

1. Posiedzenia ZOU są jawne, chyba że postanowi ona inaczej.

2. W posiedzeniach ZOU bez względu na tryb obrad prawo uczestnictwa mają członkowie ZK, KKR i UKR.

§ 28

1. Zarząd Organizacji Uczelnianej, na wniosek jednego z członków, może uchwalić tajność obrad.

2. Posiedzenie ZOU zwołuje Przewodniczący w terminie uzgodnionym z pozostałymi

3. członkami ZOU.

4. W momencie zwołania posiedzenia Przewodniczący przedstawia proponowany porządek obrad.

5. Na pisemny wniosek minimum dwóch członków ZOU, Przewodniczący ZOU obowiązany jest zwołać posiedzenie ZOU w celu rozpatrzenia określonej sprawy. Zwołując posiedzenie w tym trybie, Przewodniczący ZOU wyznacza termin posiedzenia tak, aby posiedzenie odbyło się w terminie 14 dni roboczych od dnia złożenia wniosku, chyba, że wniosek stanowi inaczej.

6. Wniosek, o którym mowa w pkt 3 może być dostarczony osobiście Przewodniczącemu, listem poleconym na adres OU NZS lub pocztą elektroniczną na adres listy mailingowej wszystkich członków danej ZOU.

7. W przypadku, kiedy Przewodniczący nie zwołuje posiedzenia ZOU w terminie 14 dni roboczych od dnia wpłynięcia wniosku lub w terminie wyznaczonym przez wnioskodawców a upłynął już termin opisany we wniosku, obowiązki Przewodniczącego w zakresie zwołania i przeprowadzenia zebrania przejmują kolejno: Sekretarz i Wiceprzewodniczący ds. Finansów.

8. Osoba, która przejęła obowiązki Przewodniczącego ww. zakresie jest zobowiązana do zwołania posiedzenia w ciągu 7 dni roboczych od chwili przejęcia obowiązku.

§ 29

1. Posiedzenia ZOU prowadzi jej Przewodniczący lub pod jego nieobecność kolejno Wiceprzewodniczący ds. Finansów i Sekretarz.

2. Prowadzący posiedzenie prowadzi zebranie zgodnie z porządkiem obrad i czuwa nad zgodnością jego przebiegu ze Statutem oraz niniejszym Regulaminem a w szczególności:

a) sprawdza listę obecności i stwierdza o prawomocności zebrania,

b) przedstawia zebranym pod głosowanie propozycję porządku obrad,

c) udziela głosu w sprawach objętych porządkiem obrad,

d) formułuje ostateczną treść wniosków poddawanych pod głosowanie,

e) decyduje o określeniu czasu wystąpienia a także o odebraniu prawa głosu mówcyoraz zamknięciu listy mówców.

3. Prowadzący obrady udziela głosu poza porządkiem obrad posiedzenia lub w związku z dyskusją jedynie dla zgłoszenia wniosku formalnego lub sprostowania błędnie zrozumianego lub nieściśle przytoczonego stwierdzenia mówcy.

4. Wnioski formalne mogą dotyczyć wyłącznie spraw będących przedmiotem porządku dziennego i przebiegu posiedzenia.

§ 30

1. Z posiedzeń Zarządu Organizacji Uczelnianej sporządza się protokół, który podpisuje Prowadzący posiedzenie oraz Protokolant. a) protokół sporządza Sekretarz, chyba że ZOU postanowi inaczej i wybierze innego

a) protokolanta,

b) protokół poddawany jest pod głosowanie na najbliższym posiedzeniu ZOU, w celu b) stwierdzenia zgodności zapisu z faktami,

c) protokół stanowi jedyne urzędowe stwierdzenie przebiegu posiedzenia ZOU,

d) protokół z posiedzenia Zarządu obejmuje krótki zapis z przebiegu obrad, a także – w załącznikach – pełne teksty podjętych uchwał, apeli, oświadczeń, przedłożonych sprawozdań i wniosków oraz innych materiałów rozpatrywanych przez ZOU.

§ 31

Roczne sprawozdanie zarządu

1. Na zakończenie kadencji ZOU sporządza sprawozdanie ze swojej działalności, które udostępnia do wglądu wszystkim członkom OU.

 

Rozdział VIII

Uczelniana Komisja Rewizyjna

§ 32

Postanowienie ogólne

1. UKR jest organem kontrolnym OU.

2. UKR liczy 3-5 członków.

3. W przypadku ustąpienia co najmniej ⅔ członków UKR jest ona zobowiązana do wystąpienia do ZOU o zwołanie NWZC celem uzupełnienia składu UKR.

4. Członkowie UKR w czasie pełnienia funkcji nie mogą być pociągani do odpowiedzialności za działania podejmowane w ramach swoich obowiązków.

§ 33

Kompetencje UKR

1. Do kompetencji UKR należy:

a) bieżąca kontrola działalności OU,

b) nadzór nad przestrzeganiem postanowień Statutu i Regulaminu OU,

c) przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności OU,

d) rozpatrywanie spraw dyscyplinarnych w i instancji,

e) pełnienie funkcji rozjemczych i mediacyjnych w przypadku sporu między członkami OU,

f) wybór Przewodniczącego UKR.

2. Do kompetencji Przewodniczącego UKR należy:

a) reprezentowanie UKR,

b) prowadzenie spraw UKR,

c) przygotowywanie projektów uchwał UKR.

3. Na pisemny wniosek ZOU lub co najmniej 5 członków OU, UKR ma obowiązek rozpocząć postępowanie wyjaśniające, a w przypadku zaistniały przesłanek wszcząć postępowanie dyscyplinarne. Na prośbę zgłaszających wniosek UKR ma obowiązek zachować ich dane osobowe w tajemnicy.

§ 34

Postępowanie dyscyplinarne

1. W razie stwierdzenia w postępowaniu dyscyplinarnym naruszenia Regulaminu lub stwierdzenia działania na szkodę NZS, UKR może danej osobie:

a) udzielić publicznego upomnienia,

b) udzielić nagany,

c) zawiesić w prawach członkowskich,

d) zakazać pełnienia funkcji we władzach NZS na określony czas,

e) podjąć uchwałę o wykluczeniu z NZS,

f) zakazać pełnienia funkcji Koordynatora,

g) zakazać pełnienia funkcji Pełnomocnika.

 

Rozdział IX

Komisja Skrutacyjna

§ 35

1. Komisję Skrutacyjną powołuje WZC bądź NWZC na czas wyborów.

2. Komisja Skrutacyjna liczy od 3 do 5 osób.

3. Nie można łączyć mandatu członka Komisji Skrutacyjnej z kandydowaniem do organu, którego członka wybiera WZC bądź NWZC.

4. Wyrażenie zgody na kandydowanie do organu, o którym mowa w pkt. 3 jest równoznaczne ze zrzeczeniem się mandatu członka Komisji Skrutacyjnej.

5. Członkowie Komisji Skrutacyjnej nie mogą prowadzić agitacji na rzecz kandydatów.

6. Do kompetencji Komisji Skrutacyjnej należy:

a) zbieranie i przeliczanie głosów oddanych w wyborach oraz podawanie wyników do wiadomości zebranych należy do wyłącznych kompetencji Komisji Skrutacyjnej;

b) po ustaleniu wyników głosowań i sporządzeniu protokołu wyborczego Komisja Skrutacyjna ulega rozwiązaniu.

 

Rozdział X

Procedura wyborcza

§ 36

1. Wszyscy członkowie OU posiadający pełnię praw wyborczych mają czynne i bierne prawa wyborcze, z wyjątkiem czynnego prawa wyborczego w organach, w których przysługuje ono tylko wyłonionym Delegatom (KZD).

2. WZC i NWZC otwiera Przewodniczący ZOU, a w przypadku, gdy jest to niemożliwe kolejno Sekretarz, Wiceprzewodniczący ds. finansów.

3. Zebranie prowadzi członek NZS wybrany przez WZC na Prowadzącego WZC.

§ 37

1. Ogłaszając wybory ZOU podaje w obwieszczeniu:

a) nazwy organów, których członkowie są wybierani i liczbę miejsc do obsadzenia w każdym z organów,

b) termin i miejsc wyborów.

2. W przypadku rozpowszechnienia obwieszczenia w sposób nie spełniający powyższych warunków członkom danej OU przysługuje prawo zaskarżenia wyników wyborów do Zarządu Krajowego w terminie 14 dni od WZC lub NWZC.

§ 38

1. Zarząd OU przygotowuje listę uprawnionych do głosowania na podstawie aktualnego rejestru członków OU.

2. Zarząd jednostki dopisuje w dniu głosowania do listy uprawnionych do głosowania członka OU NZS nieujętego na liście, jeżeli legitymuje się on odpowiednim dokumentem (deklaracja członkowska), lub też został pominięty z powodu oczywistej pomyłki redaktorskiej.

3. Odbiór mandatu następuje w chwili złożenia własnoręcznego podpisu na liście obecności osób uprawnionych do głosowania.

4. Członek OU posiadający mandat wyborczy ma prawo oddać głos na określonych kandydatów w liczbie równej lub mniejszej niż wynosi liczba miejsc do obsadzenia w danym organie.

5. W wyborach głosuje się osobiście.

§ 39

1. Oddanie głosu dokonuje się poprzez wrzucenie karty do głosowania do urny bądź przekazanie jej wyznaczonemu wcześniej członkowi Komisji Skrutacyjnej odpowiedzialnemu za zbieranie kart.

2. Każda karta do głosowania jest opatrzona podpisami członków Komisji Skrutacyjnej lub pieczęcią OU.

3. Karta do głosowania może być zadrukowana tylko po jednej stronie.

4. Dopiski na karcie do głosowania nie wpływają na ważność oddanego na niej głosu.

5. Głos w wyborach uznaje się za nieważny, jeżeli został oddany na większą liczbę kandydatów niż liczba miejsc do obsadzenia w danym organie.

6. Po zakończeniu głosowania Komisja Skrutacyjna podaje wyniki głosowaniu.

§ 40

1. W tajnym głosowaniu wybierani są:

a) Przewodniczący ZOU,

b) Sekretarz ZOU,

c) Wiceprzewodniczący ds. Finansów,

d) Pozostali Wiceprzewodniczący ZOU,

e) Członkowie UKR.

§ 41

1. Po ustaleniu wyników głosowania Komisja Skrutacyjna sporządza protokół wyborczy w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla:

a) Zarządu Organizacji Uczelnianej,

b) Zarządu Krajowego.

2. Protokół wyborczy, o którym mowa w pkt. 1 podpisują wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej.

3. W ciągu 7 dni od WZC, Zarząd zobowiązany jest do sporządzenia protokołu z WZC i podania go do wiadomości członków OU poprzez wyłożenie w siedzibie w taki sposób, aby był wyraźnie widoczny.

§ 42

1. W terminie 7 dni od przeprowadzenia wyborów Zarząd jest zobowiązany do przekazania Zarządowi Krajowemu kompletu dokumentacji z Walnego Zebrania Członków zawierającej:

a) kartę spisową,

b) protokół WZC,

c) listę obecności z WZC,

d) uchwały WZC,

e) Deklaracje Członkowskie Członków danej OU.

2. Dokumenty o których mowa w pkt. 1, przesłane do ZK w postaci kserokopii, muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez Przewodniczącego OU.

 

Rozdział XI

Ważność wyborów

§ 43

1. Przeciwko ważności wyborów może być wniesiony protest do Zarządu Krajowego w przypadku naruszenia:

a) Statutu NZS,

b) uchwał władz krajowych,

c) Regulaminu OU,

d) uchwał władz OU,

e) ustalenia wyników głosowania,

f) fałszerstwa wyborczego.

2. Z protestem wyborczym może wystąpić każdy Członek OU.

3. Wnoszący protest formułuje w proteście zarzuty oraz przedstawia lub wskazuje dowody na ich poparcie.

§ 44

1. W przypadku stwierdzenia zasadności zarzutów zawartych w proteście oraz uprawdopodobnienia, że miały one istotny wpływ na wynik wyborów, Zarząd Krajowy unieważnia wybory w całości lub w zakresie określonych przez niego mandatów oraz wskazuje czynność, od której należy ponowić procedurę wyborczą, lub nakazuje jej powtórzenie przez dotychczasowe władze.

2. Ponowne wybory odbywają się nie wcześniej niż 14 i nie później niż 30 dni od podjęcia przez Zarząd Krajowy uchwały o unieważnieniu wyborów.

 

Rozdział XII

Przepisy końcowe

§ 45

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14 marca 2017 roku.

2. Zmiana Regulaminu może nastąpić na wniosek Walnego Zebrania Członków NZS OU, bezwzględną większością głosów.